Trafik och Järnväg facket – TJ

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, förkortat TJ, är ett fackförbund som organiserar arbetare
som arbetar administrativt, tekniskt eller arbetsledande inom företag med verksamhet inom
väg-, sjö- och spårtrafik. Förbundet är, som namnet antyder, anslutna till Saco.
Medlemsantalet i TJ består av omkring 4 500 personer.

Fackförbunden som organiserade dessa yrkesgrupper grundades för omkring hundra år sedan,
i samband med industrialismen och järnvägens utbyggnad. Dessa fackföreningar ledde under
1970-talet till att Sveriges Järnvägars Tjänstemannaförbund, SJTF, bildades för att
organisera efter bransch. Det fanns då fyra olika huvudorganisationer för fack – LO, TCO,
SR och Saco – och SJTF var anslutna till SR då de jobbade under staten. Senare slogs SR
samman med Saco (eller Saco-SR som det hette först), och därmed anslöt sig SJTF dit. I
samband med att SJ’s verksamhet började övergå från statlig regi till aktiebolag 2001 bytte
fackföreningen både namn och organisation till sina nuvarande.

Fungerar Unionen för dig?

Unionen är Sveriges största fackförbund och fungerar för nästan alla yrken.
Kika in alla villkor och se om du kan bli medlem på Unionen.se

Vad arbetar facket Trafik & Järnväg med?

Deras värdegrund utgår från alla människors lika värde och de strävar efter att deras
medlemmar ska känna sig välkomna oavsett bakgrund och att ingen medlem får kränkas. De
vill främja förståelsen för andra människor och vill att omsorg, välbefinnande och utveckling
är värden som ska prägla verksamheten.

Deras vision är att arbetarna ska ha inflytande och kunna vara delaktiga på arbetsplatsen, och
att arbetslivet ska formas av öppenhet och välbefinnande. De vill att kriterierna och
värderingarna som står bakom lönesättningen ska vara kända och tydliga och att lönesamtal
ska ske med regelbundenhet.

Trafikpolitiskt vill de att infrastrukturen ska byggas och underhållas där det finns
trafikunderlag, för att på så sätt gynna både persontrafik och godstransporter. De vill också att
kollektivtrafiken ska ha en ökad andel av det totala trafikarbetet och att godstransporter
bestående av tung last eller som sker långa sträckor eller i hög frekvens ska utföras på
järnvägen.

Facket TJ Medlemsförmåner

Som medlem får du ökad trygghet i din egenskap av att vara arbetare, genom att TJ bevakar
dina rättigheter och kan ge dig hjälp och stöd i de fall du behöver. Du får även input i
situationer där du till exempel ska löneförhandla och kan ta del av ett kollektivavtal med bra
villkor. I och med att fackförbundet är förhållandevis litet skapar det en möjlighet för en nära
kontakt mellan medlemmar, fackligt förtroendevalda och kansliet. Frågorna som TJ driver
bestäms av medlemmarna efter deras intressen. Du kan också ansluta dig till AEA’s a-kassa.

Medlemsskapet ger dig möjlighet att påverka din arbetsmiljö, ansöka om bo- och
medlemslån, får tillgång till förmånliga försäkringar (inklusive inkomstförsäkring) och får
tidningen Svensk Trafiktidning.

Rulla till toppen