LAS – Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd, LAS, reglerar arbetsgivarens rätt att avskeda eller säga upp sina anställda. Eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar, inskränker den till viss del även arbetsgivarens rätt att välja fritt vid anställningar.

LAS reglerar till exempel uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga. Lagen är tvingande, vilket innebär att den inte kan frångås genom avtal mellan parterna, men kan inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser.

Med undantag för dem i företagsledande ställning gäller LAS för alla arbetstagare.

Anställningsformer, uppsägning och avsked

Enligt LAS gäller ett anställningsavtal tills vidare. Detta kallas i dagligt tall för fast anställning. Detta innebär att man räknas som tillsvidareanställd om inget annat avtalats eller sagts om anställningsformen innan anställningen påbörjas. Har man tidsbegränsad anställning har man inte samma skydd från LAS. Dock räknas man som tillsvidareanställd enligt LAS om man haft tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare totalt två år under en femårsperiod.

Uppsägningstiden enligt LAS är en månad för den som säger upp sig. Blir man uppsagd beror uppsägningstiden på hur länge man har varit anställd. Om inget annat anges i anställningsavtal eller kollektivavtal är det LAS som gäller. Om en arbetsgivare vill säga upp en anställd måste det finnas saklig grund: personliga skäl eller arbetsbrist.

Oavsett vad grunden för uppsägning är ska arbetsgivaren först undersöka möjligheten till omplacering av den anställde innan beslut tas om något så drastiskt som uppsägning.

Personliga skäl

Uppsägning av personliga skäl kan bli aktuellt om arbetstagaren är allvarligt misskötsam. Till allvarlig misskötsamhet räknas bl.a. brottslighet, arbetsvägran, otillåten strejk och olovlig frånvaro. I regel kan sjukdom inte ligga till grund för uppsägning. Undantag görs om den anställde inte kan förväntas bli återställd och inte kommer kunna utföra något arbete av betydelse.

Har man däremot grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren kan man bli avskedad. Grunden för avsked är i princip densamma som för uppsägning av personliga skäl, men här måste det röra sig om grov misskötsamhet eller brottslighet. Blir man avskedad har man inte rätt till någon uppsägningstid.

Blir man uppsagd av personliga skäl utan saklig grund kan visas, ska uppsägningen förklaras ogiltig av domstol.

Arbetsbrist

Arbetsbrist är den vanligaste sakliga grunden för uppsägning. Arbetsbrist kan uppstå exempelvis när ett företag går med förlust och måste minska antalet anställda. I princip avgör arbetsgivaren när arbetsbrist uppstår. Alla möjligheter måste då övervägas för att undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Arbetsgivaren får inte heller här säga upp vem som helst. Här gäller LAS regler för turordning om inget kollektivavtal finns. LAS regler kan kort sammanfattas som ”sist in, först ut”. Dock är det väldigt vanligt att facket och arbetsgivaren förhandlar fram ett avtal om turordning som ersätter LAS regler helt och hållet.

Rulla till toppen